دانلود(بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم)

=با عنوان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 146 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =================بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم|32009502|aks2029691|پایان نامه جهت گیری هدف,دانلود پایان نامه سبک های یادگیری,پایان نامه یادگیری خود تنظیم,پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف, سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,مفهوم خود تنظیمی,ابعاد یادگیری خود تنظیم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .=با عنوان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 146 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.====================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با خود تنظیمی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز در سال 1391-1392 بودند و نمونه پژوهش به حجم 280 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری هدف توانایی پیش بینی خود تنظیمی را در سطح معنی داردارد.سبک های یادگیری توانایی پیش بینی خود تنظیمی را دارد. همچنین، یافته های جانبی پژوهش نیز نشان داد بین سه متغیر جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی رابطه معنادار وجود دارد. بین جهت گیری هدف( عملکرد اجتنابی) به تفکیک جنسیت تفاوت معنادار وجود داشت و بین سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین خود تنظیمی به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد.

مقدمه

امروزه آموزش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. ثمربخشی آموزش از یکسو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر‌به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می‌دهند.

با توجه به اینکه دانش آموزان، آینده سازان این سرزمین هستند بررسی مشکلات آنها و تلاش برای تحقیق و تفحص پیرامون ریشه مشکلاتشان در مدارس ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین جهت گیری هدف ، سبک های یادگیری با یادگیری خود تنظیمی است. در این فصل تلاش شده است، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد.

فهرست مطالب پایان نامه به شرح زیر می باشد:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف پژوهش 7

اهداف اصلی پژوهش 7

اهداف فرعی پژوهش 8

فرضیات اصلی پژوهش 8

فرضیات فرعی پژوهش 8

1-6-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

1-6-1-تعریف نظری متغیرها 9

1-6-2-تعریف عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2- مقدمه 11

2-1- بخش اول: خود تنظیمی 11

2-1-1-مفهوم خود تنظیمی 11

2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا 14

2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ 15

2-1-4- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی 19

2-1-5-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی 21

2-1-6-1-موقعیت تصویرسازی 21

2-1-5-2- نقش‌ها 23

2-1-6- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی 23

2-1-7-ابعاد یادگیری خود تنظیم 26

2-1-8-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌ 26

2-1-9- الگوهای یادگیری خود تنظیم 28

2-1-10-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن 28

2-2- سبک های یادگیری 30

2-2-1- مفهوم سبک یادگیری 31

2-2-2-دسته بندی سبکهای یادگیری 33

2-2-2-1-سبک یادگیری دیداری 33

2-2-2-2-سبک یادگیری شنیداری 34

2-2-3-سبکهای یادگیری در حالت کلی 35

2-2-4-سبکهای یادگیری شناختی 35

2-2-6-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی 36

2-2-8-سبک های یادگیری کلب 38

2-2-8-1-تجربه‌ی عینی 41

2-2-8-2-مشاهده‌ی تأملی 41

2-2-8-3-مفهوم‌سازی انتزاعی 42

2-2-8-4-آزمایشگری فعال 42

2-2-8-5-چرخه یادگیری کلب 44

2-3- جهت گیری هدف 44

2-3-1-مفهوم جهت گیری هدف 45

2-3-2-انواع جهت گیری هدف 47

2-3-3-تقسیم بندی جهت گیری هداف 47

2-3-4-جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت 48

2-3-5-ابعاد جهت گیری هدف 54

2-4-پیشینه داخلی 56

الف- سبکهای یادگیری وخودتنظیمی 56

ب- سبکهای یادگیری وجهت گیری هدف 57

ج- خودتنظیمی وجهت گیری هدف 57

د- رابطه سبک های یادگیری، خود تنظیمی و جهت گیری هدف به تفکیک جنسیت

2-5-پیشینه خارجی 63

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق 66

جامعه آماری و نمونه آماری 67

ابزار گردآوری اطلاعات 68

1- پرسشنامه سبکهای یادگیری 68

2- پرسشنامه خودتنظیمی 70

3- پرسشنامه جهت گیری هدف 71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-2- شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 73

4-3 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 76

4-4- نتایج تحلیل رگرسیون 77

4-5- نتایج آزمون t 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- تبیین فرضیه های تحقیق 87

نتایج جانبی تحقیق 93

5-2- پیشنهاد ها 94

پیشنهادهای کاربردی 94

پیشنهادهای پژوهشی 95

5-3-محدودیت ها 95

ضمائم 96

منابع و مآخذ

منابع 111مطالب دیگر:
🔥دانلود مقاله آموزشی مباحث جاوا🔥دانلود کتاب مبانی چاپ🔥دانلود مقاله محاسبات در کامپیوتر🔥دانلود مقاله مدیریت حافظه در سیستم عامل🔥دانلود مقاله مرکز شبکه هوشمند🔥دانلود مقاله مسیریابی شبکه توسط روتر🔥دانلود مقاله معرفی زبان برنامه نویسی Ruby🔥دانلود مقاله معماری نرم افزار🔥دانلود مقاله معماری پیشرفته🔥دانلود تحقیق معماری کامپیوتر🔥دانلود تحقیق معماری پیشرفته🔥دانلود نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر🔥پروژه بهسازی لرزه ای🔥سورپرایز استثنایی مترجم همراه ویرا (نسخه طلایی) پشتیبانی از 23 زبان زنده دنیا🔥اپلیکیشن تغییر صدا هنگام مکالمه.🔥آموزش تصویری شنا🔥آموزش نصب و راه اندازی آيفونهاي تصويري🔥آموزش شبکه کردن چند کامپیوتر به وسیله وایرلس در ویندوز 7🔥آموزش راه اندازی و تنظیم یک شبکه LAN🔥کارورزی شرکت داده پردازی فن آوا🔥پاور پوینت نمونه تطبیقی مجتمع مسكوني آسمان تبريز🔥تحقیق شهر و روستا در دوران معاصر🔥بررسی کلی رفتارمهاربندهاي هم محوروبرون محوردر سازه هاي فولادي🔥آموزش ساخت بینهایت شماره مجازی + پکیج افزایش عضو بینهایت کانال (به عنوان هدیه)🔥شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه